perekaart
5332 5335 (09:00-16:00)
[email protected]

Isikuandmete töötlemise tingimused

1. MÕISTED

1.1. Kaardi kasutaja andmete töötlemine - igasugune Kaardi kasutaja andmetega tehtav toiming (sh Kaardi kasutaja andmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine).
1.2. Tingimused - käesolev dokument, mis reguleerib Kaardi kasutaja andmete töötlemise põhialuseid ja tingimusi ELPLi liikmete andmebaasis.
1.3. Kaardi kasutaja - isik, kes on taotlenud ja kasutab või on kasutanud ELPLi liikmete infosüsteemi vahendusel väljastatavaid Kaarte.
1.4. ELPL - MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit.
1.5. LO - Liikmesorganisatsioon, s.o ELPLi kuuluv nelja- ja enamalapselisi peresid ühendav mittetulundusühendus.
1.6. Kolmas isik - iga isik, kes ei ole Kaardi kasutaja, ELPLi, LO või nende organisatsioonide töötaja.
1.7. Volitatud töötleja - isik, kes töötleb ELPLi või LOi nimel Kaardi kasutaja andmeid.

2. KAARDI KASUTAJA NÕUSOLEK


ELPLi või LOga tehingusuhtesse astumisega või soovi avaldamisega tehingusuhtesse astuda, annab Kaardi kasutaja ELPLile  ja LO-le nõusoleku Kaardi kasutaja andmete töötlemiseks kooskõlas Tingimustega.
 
3. KAARDI KASUTAJA ANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKKUS

3.1 ELPL ja LO peavad isikuandmete kaitset väga oluliseks ja tagavad Kaardi kasutaja andmete kaitse kõrge taseme ning Kaardi kasutaja andmete töötlemise seaduslikkuse.

3.2 Kaardi kasutaja andmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse seadusel, muudel õigusaktidel ja Tingimustel. Lisaks võib ELPLi ja LO õigusi ning kohustusi Kaardi kasutaja andmete töötlemisel reguleerida konkreetne teenuse osutamise leping või taotlusblankett. 

4. KAARDI KASUTAJA ANDMETE KOOSSEIS

4.1. ELPLi liikmete infosüsteemis töödeldavate Kaardi kasutaja andmete koosseisu kuuluvad: a) isiklikud andmed; b) kontaktandmed; c) andmed Kaardi kasutaja töö või õppetegevuse kohta; d) andmed Kaardi kasutustehingute ja nendega seotud taotluste/ lepingute kohta. 

4.2. ELPL ja LO töötlevad vastavalt Kaardi kasutaja andmete töötlemise eesmärkidele kõiki Kaardi kasutaja andmeid, mis on Kaardi kasutaja kohta tehingusuhte käigus teatavaks saanud.

4.3. ELPLi ja LO töödeldavate Kaardi kasutaja andmete koosseis tuleneb pooltevahelisest lepingust ja muudest dokumentidest.

4.4. ELPL  ja LO töötlevad muu hulgas järgmisi Kaardi kasutaja andmeid:
4.4.1. pereliikmete ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, sünniajad;
4.4.2. kaardi kasutaja aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
4.4.3. kaardiga tehtud kasutustehingud, esitatud taotlused, avaldused, teatised, sõlmitud/lõppenud lepingud, lepingu rikkumised.

5. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

5.1. ELPL ja LO töötlevad kõiki Kaardi kasutaja andmete koosseisu kuuluvaid andmeid tehingusuhtes sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
5.2. Tehingusuhte loomiseks või tehingusuhtega seotud otsuse tegemiseks ning hoolsuskohustuse täitmiseks on ELPLil ja LO-l õigus töödelda kõiki Kaardi kasutaja kohta avalikus kasutuses olevaid andmeid (nt riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse andmekogus, avalikes andmebaasides, internetis avaldatud andmed), samuti kolmandatelt isikutelt saadud infot, kui kolmandalt isikult on ELPLile ja LO-le info edastamine seaduslik.
5.3. ELPL ja LO töötlevad Kaardi kasutaja andmeid selleks, et:
5.3.1. täita Kaardi kasutaja poolt ELPLiga ja /või LOga sõlmitud lepingut (nt Kaardi taotluse alusel Kaardi valmistamine, väljastamine, Kaardiga seotud teenuste, hüvede osutamine);
5.3.2. segmenteerida Kaardi kasutajaid (nt neljalapselised pered, teatud maakonna pered, pered, kus lapsed alustavad kooliteed);
5.3.3. vähendada ja hoida ära riske, tagada turvalisust ja korraldada Kaardi kasutust (nt Kaardi väärkasutuse minimaliseerimiseks);
5.3.4. teha statistilist analüüsi;
5.3.5. täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele, notarile, Maksu- ja Tolliametile);
5.3.6. kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine ELPLi või LOd esindavale advokaadile või kohtule).

6. ANDMETE EDASTAMINE

6.1. ELPL/LO avalikustab või edastab Kaardi kasutaja andmeid:
6.1.1. ELPLi ja LO kontserni;
6.1.2. isikutele, kes on seotud Kaardi kasutajaga sõlmitud ELPLi/LO lepingu täitmisega (nt Kaardi personaliseerija, Kaardi kasutustehingu koostööpartnerid - läbipääsusüsteemide paigaldajad, Partnerid soodustuste andmiseks jm).
6.2. ELPL ja LO avalikustavad kliendiandmeid kolmandatele isikutele ainult ulatuses, mis on vajalik Tingimuste 5. peatükis toodud eesmärkide saavutamiseks.
6.3. ELPL ja LO on kohustatud avaldama Kaardi kasutaja andmeid õigusnormidest tuleneva kohustuse täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutusele).
6.4. Tehingute tegemisel kolmandate isikutega saavad tehinguga seotud Kaardi kasutaja andmed teatavaks ka kolmandale isikule (nt Kaardi elektroonilisel kasutamisel läbipääsu- või sissepääsusüsteemis spordiklubides jm), kes töötleb neid oma äranägemisel.
6.5. Kaardi kasutajaga sõlmitud lepingu täitmisel (nt kaarditehingute puhul) võivad ELPL ja LO kasutada kolmandaid isikuid (nt Kaardi personaliseerijad, läbipääsusüsteemide paigaldajad jne) ja teha neile selle tarvis teatavaks ka Kaardi kasutaja andmeid. Antud isikud võivad Kaardi kasutaja andmeid töödelda vastavalt lepingus toodud eesmärgile.
6.6. Kaardi kasutaja on teadlik ja nõus, et Kaardi kasutustehingutes saavad Kaardi- ja kasutusandmed kättesaadavaks kõigile kasutustehingu osapooltele (nt läbipääsusüsteemi paigaldajale, raamatukogusüsteemi haldajale).

7. TÖÖTLEMISE ULATUS

7.1. ELPL ja LO kaitsevad Kaardi kasutaja andmeid rangete turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning on kasutusele võtnud organisatsioonilised, füüsilised ja tehnilised turvameetmed Kaardi kasutaja andmete kaitseks.
7.2. ELPL ja LO piirduvad Kaardi kasutaja andmete töötlemisel vähimaga, mida on vaja 5. peatükis toodud eesmärkide täitmiseks.

7.3. ELPL ja LO lubavad ligipääsu Kaardi kasutaja andmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda Kaardi kasutaja andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik tema tööülesannete täitmiseks.

7.4. Kui Kaardi kasutaja on ELPLile/ LO-le teatanud oma kontaktandmed (nt posti või e-posti aadressi, sidevahendi numbri), on ta sellega andnud nõusoleku Kaartide ja ELPLi projektiga seotud info (sh reklaami) saamiseks. ELPL ja LO kohustuvad viivitamatult lõpetama Kaartide ja ELPLi projektiga seotud teabe edastamise Kaardi kasutajale, kui Kaardi kasutaja esitab vastava taotluse.

7.5. ELPLil ja LO-l on õigus Kaardi kasutajale edastada hoolikalt välja valitud koostööpartnerite pakkumisi. Koostööpartner ei saa oma kasutusse Kaardi kasutaja andmeid, kui Kaardi kasutaja ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu. Kaardi kasutajal on õigus igal ajal teatada ELPLile ja LO-le oma soovist mitte saada personaalseid pakkumisi.

8. KAARDI KASUTAJA ANDMETE SALVESTAMINE

8.1. ELPLil ja LO-l on õigus salvestada kõik sidevahendi (nt telefon, arvuti) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mis Kaardi kasutaja on teinud, ning vajaduse korral kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

8.2. Kaardi kasutajal on õigus tutvuda oma andmetega ELPLi liikmete infosüsteemis aadressil www.perekaart.ee . Kui Kaardi kasutaja andmed on valed, peab Kaardi kasutaja sellest kohe ELPLi või LOd teavitama.
8.3. Kaardi kasutajal on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise, neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.
8.4. ELPL ja LO töötlevad Kaardi kasutaja andmeid seni, kuni see on vajalik Kaardi kasutaja andmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.
8.5. Kaardi kasutajal on võimalus Kaardi kasutaja andmete põhjalikumate selgituste saamiseks helistada ELPLi telefonil 5332 5335 või kirjutada e-posti aadressil [email protected]

9. KAARDI KASUTAJA ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

9.1. ELPLil/ LO-l on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta.

9.2 ELPL ja LO teatavad Tingimuste muudatustest Kaardi kasutajat ELPL liikmete infosüsteemis vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist ette. 

9.3. Kaardi kasutaja on kohustatud viivitamatult informeerima ELPLi/LOd kõigist andmete ja asjaolude muudatustest võrreldes lepingutes või ELPLile/ LO-le esitatud dokumentides fikseeritud andmetega.