perekaart
5332 5335 (09:00-16:00)
info@perekaart.ee

Isikuandmete töötlemise tingimused

Eesti Lasterikaste Perede Liit (registrikood 80090320, asukoht Lossi 35-22, Viljandi, 71004, Eesti) (edaspidi ELPL) on lasterikkaid peresid koondav katusorganisatsioon, kes lähtub oma tegevustes suurte perede väärtustamisest ja toetamisest. ELPL pakub lasterikastele peredele Perekaarti (edaspidi Kaart), millega on võimalik osa saada erinevatest teenustest ja toodetest parematel tingimustel. 

Kaardi saamiseks tuleb www.perekaart.ee veebilehel esitada vastav taotlus. Kaardi kasutajaks registreerimisel töötleme vajaduspõhiselt taotleja ja Kaardile kantud pereliikmete isikuandmeid, et Kaardi kasutajad saaksid osa Kaardi hüvedest. Perekaardi kasutajaks registreerimisel annate nõusoleku enda ning oma pereliikmete andmete säilitamiseks ja vajaduspõhiseks töötlemiseks ELPL-i Perekaardi haldamise süsteemis.
1. KAARDI KASUTAJA ANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKKUS

ELPL peab isikuandmete kaitset väga oluliseks ja tagab Sinu perekonna andmete kaitse kõrge taseme ning andmete töötlemise seaduslikkuse. Sinu ja Sinu perekonna andmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmäärusel 2016/679 ja vastavatel siseriiklikel õigusaktidel. 

2. ISIKUANDMETE KOOSSEIS JA NENDE KOGUMISE ÕIGUSLIK ALUS

Õiguslik alus

Kogutavad andmed

Perekaardi tingimuste täitmiseks

 • nimi, aadress, telefoninumber, isikukood;
 • andmed pereliikmete rolli määratlemiseks perekonnas: ema, isa või hooldaja;
 • andmed laste hõivatuse kohta: laps on kodune, käib lasteaias (lasteaia nimetus), koolis (õppeasutuse nimi), muus õppeasutuses (õppeasutuse nimi), tööl, viibib ajateenistuses.

Juriidilise kohustuse täitmiseks

 • Raamatupidamiskohustuse täitmiseks.

Nõusolek

 • Andmed, mis on vajalikud e-maili teel uudiskirja saatmiseks 
 • Andmed ülalpeetava puude kohta (kui esineb);
 • Kaardiga tehtud kasutustehingud, esitatud taotlused, avaldused, teatised, sõlmitud/lõppenud lepingud, lepingu rikkumised.

 

Sinu ja Sinu perekonna kohta kogutavad isikuandmed edaspidi koos nimetatud kui „Isikuandmed“.

3. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

ELPL töötleb Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Eelkõige selleks, et tuvastada Isikuandmete vastavus Perekaardi programmi liikmele sätestatud nõuetele;
 • Kaardi väljastamiseks, sh süsteemiteavituste edastamiseks telefoninumbrile, kui kaart on jõudnud pakiautomaati;
 • Laste hõivatuse väljaselgitamiseks, et veenduda, kas taotlusesse kantud laps/noor vastab Perekaardi taotlemise tingimustele; 
 • Vanemate rolli teadasaamiseks, et saada hooldusvanemalt kinnitus laste hooldusõiguse kohta ning samasoolistelt paaridelt kinnitus kooselu registreerimise ning ühte leibkonda kuuluvate laste kohta;  
 • Ürituste ja pakkumiste kohta info andmiseks (taotleja eelneval nõusolekul);
 • Tugiteenuste kasutamiseks, sh IT ja õigusnõustamise kasutamiseks;
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh raamatupidamiskohustuse täitmiseks;
 • Segmenteerimiseks (nt neljalapselised pered, teatud maakonna pered, pered, kus lapsed alustavad kooliteed), et seeläbi teha suunatud pakkumisi peredele;
 • Statistilise analüüsi tegemiseks Kaardi kasutajasõbralikumaks muutmiseks ning perede eelistuste teadasaamiseks ja nende rakendamiseks sooduspakkumiste osas; - 
 • Isikuandmete avaldamine ELPL-ile on vabatahtlik, kuid on vältimatult vajalik Perekaardi programmi liikmeks registreerumisel ning ELPL-i poolt pakutavate hüvede kasutamiseks. Kui otsustad ELPL-ile enda või oma perekonnaliikmete Isikuandmeid mitte avaldada, siis ei saa ELPL Sind Perekaardi programmi liikmeks registreerida, Kaarti väljastada ning ELPL-i poolt pakutavaid hüvesid pakkuda. 

 

ELPL ei teosta Isikuandmete automatiseeritud töötlust, sh profiilianalüüsi. 

4. ANDMETE EDASTAMINE JA SÄILITAMINE

Isikuandmeid võidakse esitada kolmandatele osapooltele ja teenusepakkujatele, kellega on sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud ja kellel on kaartide haldamiseks, väljastamiseks ja süsteemi korrapäraseks toimimiseks vajalik omada ligipääsu Perekaartide haldamise süsteemis olevatele perede Isikuandmetele. Kolmandad isikud ei asu väljaspool Euroopa Liitu.

Selguse mõttes kinnitab ELPL, et ta ei edasta Sinu poolt uudiskirjade saamiseks avaldatud kontaktandmeid oma koostööpartneritele. Kõik uudiskirjad edastatakse kas ELPL-i nimel või vahendusel.

ELPL on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et Isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Kolmandaid isikuid on teavitatud sellest, et nad võivad Sinu Isikuandmeid kasutada vaid käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel ja ulatuses.

ELPL säilitab kasutaja Isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusega ette nähtud või lubatud, kuid mitte kauem kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, muuhulgas võib selliseks kriteeriumiks olla Isikuandmete säilitamine kasutaja võimalike nõuete aegumistähtaegade lõppemiseni.

ELPL võtab kasutusele mõistlikke meetmeid selleks, et tagada Isikuandmete usaldusväärsus ning vastavus tegelikkusele.

5. KAARDI KASUTAJA ÕIGUSED ANDMETE KOGUMISEL

Seoses Isikuandmete töötlemisega on Sul õigus: 

 • Taotleda juurdepääsu ELPL-i poolt Sinu kohta kogutud Isikuandmetele ning nõuda koopiat Isikuandmetest;
 • Taotleda Isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;
 • Nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel, et ELPL piiraks kasutaja kohta Isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;
 • Võtta igal ajal tagasi uudiskirjade edastamiseks antud nõusolek, klikkides uudiskirja all olevale lingile või edastades meile vastavasisulise taotluse e-mailile info@perekaart.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud Isikuandmete töötlemise seaduslikkust;
 • Saada oma Isikuandmeid masinloetaval kujul ja edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (nn õigus andmete ülekantavusele);
 • Esitada oma õiguste rikkumise korral kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule. 

ELPL-il on õigus keelduda taotluse täitmisest, millisel juhul põhjendatakse Sulle keeldumise alust.

ELPL-il on õigus salvestada kirjalikult esitatud pöördumised ja korraldused, samuti muud toimingud, mis Kaardi kasutaja on teinud, ning vajaduse korral kasutada korralduste või pöördumiste sisu muude toimingute tõendamiseks.  

Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või kaebuste korral on Sul võimalik pöörduda ELPL-i poole e-mailil info@perekaart.ee.


6. KÜPSISED

ELPL kasutab platvormil küpsiseid, mis aitavad kaasa platvormi kasutajakogemuse paremaks optimeerimiseks ja tagavad seeläbi pakutava teenuse kõrge kvaliteedi ning kasutajamugava navigeerimise platvormil. 

Küpsised on oma olemuselt tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse, nutitelefoni või teise seadmesse. 

ELPL kasutab platvormil ajutise iseloomuga ehk sessioonipõhiseid küpsiseid, mis kaovad, kui Sa platvormilt lahkud või sulged oma veebilehitseja. ELPL kasutab seansiküpsiseid platvormi teatud funktsioonide tagamiseks (näiteks pahatahtlike kasutajate tuvastamiseks). 

ELPL peab vajalikuks rõhutada, et küpsiste abil kogutav teave ei võimalda kasutajat otseselt tuvastada.

Sa saad küpsised igal ajal kustutada või blokeerida oma brauseri seadetest, kuid mõned küpsised võivad olla vajalikud platvormil pakutavate teenuse toimimiseks. Sellest tulenevalt mõistad, et küpsiste blokeerimise või kustutamise korral ei pruugi mõned platvormi funktsioonid õigesti toimida.

Lisateave küpsiste kasutamise kohta ning küpsiste keelamise juhendid leiab veebilehelt www.allaboutcookies.org.

7. KAARDI KASUTAJA ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTETE JA ANDMETE MUUTMINE

ELPL-il on õigus privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. ELPL teavitab ette muudatustest infosüsteemis vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist.